Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha’olam, asher bachar banu mikolam, v’rom’manu mikol-lashon, v’kid’shanu b’mitzvotav, vatiten-lanu Adonai Eloheinu b’ahavah (shabbatot limnucha u’) mo’adim l’simchah, chagim uz’manim l’sason et-yom (hashabbat hazah v’et-yom) chag hamatzot hazeh. Z’man cheiruteinu, (b’ahavah) mikra kodesh, zeicher litziat mitzrayim. Ki vanu vacharta v’otanu kidashta mikolha’amim. (v’shabbat) umo’adei kod’shecha (b’ahavah uvratzon) b’simchah uv’sason hinchaltanu. Baruch Atah Adonai, m’kadeish (hashabbat v’) Yisrael v’hazmanim.